top of page

Όροι Διαγωνισμού "ΚΕΡΔΙΣΕ ένα ασύρματο ηχείο"

17/07/2020

 

Η εταιρεία L.S. Xylagora Marketing Ltd μέσω της Ecastica Advertising Ltd διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω Διαδικτύου με τίτλο «ΚΕΡΔΙΣΕ ένα ασύρματο ηχείο» στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.  Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής - Προϋποθέσεις
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς, έχουν αποκλειστικώς φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Κύπρο, ενώ όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, μπορούν να λάβουν μέρος μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας L.S. Xylagora Marketing Ltd και της Ecastica Advertising Ltd καθώς και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και β’ βαθμού, οι σύζυγοι τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

1.2 Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια εκτός όσων ορίζονται ανωτέρο είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Facebook, την πολιτική απορρήτου και ασφάλειας αυτού και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του Facebook σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια.

2. Διάρκεια
2.1 Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την Παρασκευή 17/7/2020 και λήγει την Πέμπτη 6/8/2020 και ώρα 23:59.

2.2 έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές (Like τη σελίδα της Mastercafecy, Comment με selfie φωτογραφία του προϊόντος) και υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της άνω προωθητικής ενέργειας καμμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

 2.3 Οι εταιρείες έχουν κάθε δικαίωμα να τροποποιήσουν, παρατείνουν, συντομεύσουν ή και να ακυρώσουν την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.


3. Συμμετοχή στην ενέργεια

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω προωθητική ενέργεια θα πρέπει να κάνουν Like στη σελίδα masterfcafecy, Like τη δημοσίευση και να δημοσιεύσουν στα comments μια selfie φωτογραφία του προϊόντος). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και της αξιοπρέπειας περιεχόμενο, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιανδήποτε τρόπο απρεπή.  Οι εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

4. Δώρο
Το προσφερόμενο δώρο είναι ένα ασύρματο μεγάφωνο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου, η διοργανώτριά εταιρεία δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό δώρο ίδιας αξίας με το Δώρο. Οι εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημιά για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο. Οι Εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο.

5. Ανακοίνωση νικητών
5.1 Η ανάδειξη νικητή θα γίνει στις 7/8/2020 στην σελίδα mastercafecy στο Facebook, μετά από ηλεκτρονική τυχαία κλήρωση.

5.2 Ο νικητής καλείται να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια εταιρεία με προσωπικό μήνυμα στον ως άνω διαδικτυακό τόπο.

5.3 Ο νικητής θα κληθεί να επικοινωνήσει εντός 10 (δέκα) ημερών από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία από μέρους του νικητή για την παραλαβή του δώρου, τότε το δώρο παραγράφεται χωρίς άλλη ειδοποίηση.

5.4 Ο τυχερός που θα καταθέσει ελλιπή, εσφαλμένα, άσεμνα ή προσβλητικά στοιχεία, είτε μέσω Facebook, είτε κατά την ηλεκτρονική/τηλεφωνική επικοινωνία με υπεύθυνο της εταιρείας L.S. Xylagora Marketing Ltd, χάνει το δικαίωμα στο δώρο του.

5.5 Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απόλυτα προσωπικά και δε μεταβιβάζονται, ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα.

6. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

7. Προσωπικά Δεδομένα
7.1 Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη L.S. Xylagora Marketing Ltd (Διοργανωτής), με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας. Στα πλαίσια της και μετά τη λήξη πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

7.2 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και συγκατάθεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους, καθώς και τβν φωτογραφιών που θα αναρτήσουν στην εν λόγο ενέργεια,  κατά τα ως άνω από τον Διοργανωτή, ως τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή του διαγωνισμού. Επίσης, ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση του δώρου να ζητά από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία.

7.3 Ο νικητής συναινεί στη δημοσίευση του ονόματός του στην παρούσα ή άλλη σελίδα της εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα ή στις διαφημίσεις της σε οποιοδήποτε μέσο.

Καλή επιτυχία!

competition.jpg
bottom of page